CeyBer

Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYARINCA AYDINLATMA METNİ 

Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçi ve Çalışanlarımız,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve tarafınızın haklarını korumayı görev ediniyoruz.

Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Firmamız tarafından elde edinilen ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kapsam: Bu aydınlatma metni Firma Yetkilileri, İş Ortağı/Tedarikçiler, Çalışan, Çalışan Adaylarımız, Ziyaretçilerimiz, Firma ve Grup Firma Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişileri ve kişisel veri sahiplerini kapsamaktadır.

Web sitemiz aracılığı ile alınan veriler;

İletişim kaydı sağlamak üzere;

 • Ad -soyadı 
 • İletişim numarası
 • İletişim e-posta adresi 
 • Şirket adı ve mesajınız alınmaktadır. 

Bunun ile birlikte, web girişlerinizde iletişim bilgilerinizi göndermeniz halinde açık rızanızla kayıt yapmış olursunuz. 

Bunlar dışında;

Çalışan, Çalışan Adaylarımız başvurusu olması halinde yasal bildirimler çerçevesinde ayrıca ilgili formunda aydınlatma metni ile veriler duyurulur ve açık rıza alınız. 

Tanımlar;

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 • VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla; çağrı merkezlerimizde, şirketimize yapılan başvurularda, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.

CEYBER A.Ş., Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmasını amaç edinmiştir.

Bunlar;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Veri Sorumlusu: Ceyber A.Ş. İnsan kaynakları / Bilgi İşlem

Adres: Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No:120 Bornova İzmir 

Telefon: 0232 215 01 06

E-posta: kvk@ceyber.com

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

CEYBER A.Ş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin olarak, Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin   mevzuat gereği karşılanabilmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
 • Özlük dosyalarının oluşturulabilmesi ve saklanabilmesi,
 • İşyeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi,
 • Ücret yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Firma ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Ceyber A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 • Veri Sorumlusunun talimatları doğrultusunda işlenmek kaydıyla kampanya hazırlanabilmesi, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan hizmet verilen üçüncü kişilerin müşterilerinin haberdar edilmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgisinin teyit edilmesi,
 • Ceyber A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, alışkanlık ve ihtiyaca göre özelleştirilerek sunulması,
 • Sunulan hizmete ilişkin değerlendirme almak, anket, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Hizmet kalitesinin artırılması, çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu, raporlamalar,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilebilmesi,
 • İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Her türlü kanal aracılığıyla Kişisel Veri Sahipleri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin

 1. ve 9. Madde hükümleri kapsamında, Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan ve yasalar ile belirlenmiş/sınırlandırılmış amaçlar dahilinde ; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, Ceyber A.Ş’nin doğrudan ve/veya dolaylı iştirakleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri(insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknoloji şirketleri, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları), iş ortakları, bankalar, firmamız pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  1. CEYBER A.Ş., kişisel verilerinizi firmamızla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden,yasal mercilerden, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, çağrı merkezlerimizde yapmış olduğunuz şifahi ve/veya yazılı görüşme ve iletişimlerden, sosyal medya mecralarından elde edebilir. Belirtilen şekilde elde edilen kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma metni’nin 2. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar dahilinde işlenebilecek, aktarılabilecek ve paylaşılabilecektir. 

 • KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile bu metnin 1. maddesinde yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posya yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firmamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [kvk@ceyber.com] adresine iletebilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından noter onayı ile düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.