Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve tarafınızın haklarını korumayı görev ediniyoruz.

Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Firmamız tarafından elde edinilen ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kapsam: Bu aydınlatma metni Firma Yetkilileri, İş Ortağı/Tedarikçiler,  Çalışan, Çalışan Adaylarımız, Ziyaretçilerimiz, Firma ve Grup Firma Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişileri ve kişisel veri sahiplerini kapsamaktadır.

Tanımlar:

Kişişel Veri:  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla; çağrı merkezlerimizde, şirketimize yapılan başvurularda, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.

CEYBER A.Ş. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmasını amaç edinmiştir. Bunlar;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Veri Sorumlusu: CeyBer A.Ş. İnsan kaynakları / Bilgi İşlem

Adres :

Telefon : 0232 215 01 06

E-posta : kvk@ceyber.com

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

CEYBER A.Ş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. Madde hükümleri kapsamında, Aydınlatma Metninin 2.maddesinde yer alan ve yasalar ile belirlenmiş/sınırlandırılmış amaçlar dahilinde; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, CeyBer A.Ş’nin doğrudan ve/veya dolaylı iştirakleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, (insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknoloji şirketleri, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları) iş ortakları, bankalar, firmamız pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

CEYBER A.Ş. kişisel verilerinizi firmamızla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden, yasal mercilerden, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, çağrı merkezlerimizde yapmış olduğunuz şifahi ve/veya yazılı görüşme ve iletişimlerden, sosyal medya mecralarından elde edebilir. Belirtilen şekilde elde edilen kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma metni’nin 2. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar dahilinde işlenebilecek, aktarılabilecek ve paylaşılabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

6- TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile bu metnin 1. maddesinde yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firmamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [kvk@ceyber.com] adresine iletebilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından noter onayı ile düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.